Shree Sukta Vidhana in Gokarna

Separator

Shree Sukta Vidhana in Gokarna

It is used to worship Goddess Mahalakhsmi for abundance, success and prosperity. Shree Sukta Vidhanam is one of the pancha suktas.

Purpose: Aishwarya Prapti